Inquiry
Form loading...
Ippingük daşaýyş bazary köp ugurlarda ýer ýetmezçiligini başdan geçirýär!

Habarlar

Ippingük daşaýyş bazary köp ugurlarda ýer ýetmezçiligini başdan geçirýär!

2023-11-30 14:59:57

Shük daşaýan kompaniýalaryň ýük daşamak mümkinçiligini azaltmagy täsirli
Ightük ekspeditorlarynyň köpüsi doly kuwwatly marşrutlaryň köpdügine garamazdan, esasan, gämi kärhanalarynyň gämi kuwwatyny peseltmeginiň sebäbini aýtdy. "Liner kompaniýalary indiki ýyl (uzak möhletli birleşme) ýük nyrhlaryny ýokarlandyrmagy umyt edýärler, şonuň üçin ýük daşamak mümkinçiligini azaldar we ýylyň ahyrynda ýük nyrhlaryny ýokarlandyrar."
Mundan başga-da, bir ekspeditor partlamanyň emeli usulda öndürilendigi sebäpli ýük mukdarynyň hakyky ýokarlanmagy däldigini aýtdy. Partlamanyň häzirki derejesi barada aýdylanda bolsa, ekspeditor: "Bu adaty ýagdaýdan birneme kän, kän däl.
ABŞ-nyň liniýasynda gämi gatnaw kompaniýalarynyň gämileri we giňişligi azaltmagynyň sebäplerinden başga-da, ýük ekspeditorlary ABŞ-da Gara anna we Ro Christmasdestwo günlerinde ýük eýeleriniň isleginiň jemlenmeginiň sebäbiniň bardygyny aýtdy. “Öňki ýyllarda ABŞ-nyň Gara anna we Ro Christmasdestwo üçin iberişleri esasan iýul-sentýabr aýlarynyň iň ýokary möwsüminde bolupdy, ýöne bu ýyl ýük eýesiniň Gara anna gününe garaşmagy we Ro Christmasdestwo sarp etmegi ýaly faktorlar bolup biler. häzirki wagtda Şanhaýdan ABŞ-a gidýän gyssagly gämilerdir (gysga transport wagty), biraz gijä galdy. "
Indexük indeksinden çen tutsaň, 14-nji oktýabrdan 20-nji oktýabr aralygynda köp ugurlarda ýük nyrhlary ýokarlandy. Ningbo ippingük daşaýyş bir Exchangeasynyň habaryna görä, şu hepde Deňiz ýüpek ýol indeksiniň Ningbo eksport konteýner ýük indeksi (NCFI) 653,4 bal, geçen hepdeden 5.0% ýokarlandy. 21 ugurdan 16-synyň ýük görkezijisi ýokarlandy.
Şolaryň arasynda Demirgazyk Amerikanyň ugurlarynda transport islegi dikeldildi, gämi kärhanalary uly göwrümli ýelkenli wagtlaýyn togtadyldy we ýer bazarynda bron bahalary birneme ýokarlandy. NCFI ABŞ-nyň Gündogar marşrut ýük indeksi 758,1 bal bolup, geçen hepdeden 3,8% ýokarlandy; ABŞ-nyň Günbatar marşrut ýük görkezijisi 1006,9 bal bolup, geçen hepdeden 2,6% ýokarlandy.
Mundan başga-da, Eastakyn Gündogar marşrutynda gämi gatnaw kompaniýalary transport kuwwatyna berk gözegçilik etdiler we giňişlik gaty, bu ýerdäki ýük bazarynda bron bahalarynyň yzygiderli ýokarlanmagyna sebäp boldy. NCFI Eastakyn Gündogar ugur görkezijisi 813,9 bal bolup, geçen hepdeden 22,3% ýokarlandy. Aýyň ahyrynda bazaryň iberiliş mukdarynyň ep-esli dikelmegi sebäpli Gyzyl deňiz ýoly 1077.1 bal bolup, geçen hepdeden 25.5% ýokarlandy.